ផែនទីពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងជំងឺ កូវីដ-១៩

Cambodia Covid Restrictions Map

Provincial and Nationwide Restrictions as a result of Covid Measures since February 20th, 2021. This is updated as MapITKH adds new information.

ការរឹតត្បិតនៅទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងប្រទេសដែលជាលទ្ធផលនៃការវាស់វែង Covid ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១ ។ នេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជា MapITKH បន្ថែមព័ត៌មានថ្មី