ផែនទីពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងជំងឺ កូវីដ-១៩

Cambodia Covid Restrictions Map

Provincial and Nationwide Restrictions as a result of Covid Measures since February 20th, 2021. This is updated as MapITKH adds new information.

ការរឹតត្បិតនៅទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងប្រទេសដែលជាលទ្ធផលនៃការវាស់វែង Covid ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១ ។ នេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជា MapITKH បន្ថែមព័ត៌មានថ្មី

Phnom Penh

Restrictionsការដាក់កម្រិត

By Provinceជ្រើសរើសខេត្ត

ពាក់ម៉ាស់ជាកំហិត

Must wear masks

ក្រោម ១៨ ឆ្នាំត្រូវបានលើកលែងពីភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង

under 18 Exempt Proof Vaccine

ភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមបណ្តាខេត្ត

Proof of Vaccination Required